OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO INSTRUKTORA

Nabór na stanowisko Młodszego Instruktora w DK

DYREKTOR Domu Kultury w Przecławiu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO INSTRUKTORA

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Dom Kultury w Przecławiu

Ul. Zielona 52

39-320 Przecław

Tel. 17 227 63 65

Miejsce pracy:

Świetlica wiejska Domu Kultury w Białym Borze (budynek komunalny wielofunkcyjny, siedziba OSP Biały Bór), Świetlica wiejska Domu Kultury w Tuszymie (budynek komunalny w którym mieści się przedszkole w Tuszymie)

Wymiar czasu pracy:

1 Etat
praca w godzinach 1200-2000
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania konieczne:

wykształcenie minimum średnie,
podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe:

umiejętności o charakterze artystycznym : śpiew, taniec, plastyka, zdolności manualne
duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność,
komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
dobrze widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
Zakres głównych zadań:

organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych,
udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Dom Kultury w Przecławiu,
sprzątanie pomieszczeń placówki,
Wymagane dokumenty:

list motywacyjny z załączonym cv
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
CV oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją, następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Instruktor, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO”, potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 10.01.2019 r., do godziny 15.00 w Domu Kultury
w Przecławiu, (parter -pokój nr 3) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko młodszego instruktora Domu Kultury w świetlicach wiejskich
w Tuszymie i Białym- Borze .
Dokumenty, które wpłyną do Domu Kultury w Przecławiu po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania konieczne, w dniu 15 stycznia 2019 r. do godz.15.00 drogą telefoniczną zostaną zaproszeni na rozmową kwalifikacyjną decydującą o przyjęciu
do pracy. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 17 stycznia 2019 r. w siedzibie Domu Kultury w Przecławiu przy ul. Zielonej 52 od godz. 9.00. Kandydaci będą zobowiązani przygotować propozycję funkcjonowania (tzw. plan działalności świetlicy uwzględniający propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych) świetlic wiejskich w Białym-Borze i Tuszymie z uwzględnieniem terytorialności działania (sołectwo Biały Bór, sołectwo Tuszyma), oraz z uwzględnieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie w/w sołectw.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39- 320 Przecław.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Sabiną Piecuch pod adresem e-mail: spiecuch@przeclaw.org
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust 1 ww. Rozporządzenia).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego Instruktora, do czasu wyłonienia kandydata ewentualnie do czasu zawarcia umowy o pracę z wyłoniona osobą lub do czasu zwrotu dokumentów po przeprowadzonym naborze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy można odebrać osobiście w Domu Kultury w Przecławiu terminie 31 stycznia 2019r. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną odesłane aplikantowi lub komisyjnie zniszczone.
Elżbieta Augustyn – Gruszka

Dyrektor DK w Przecławiu

 

linki do pobrania…..

https://dkprzeclaw.pl/wp-content/uploads/2018/12/oświadczenie-praca-DK.pdf

https://dkprzeclaw.pl/wp-content/uploads/2018/12/Kwestionariusz-kandydata-do-pracy-DK.pdf

Post Author: JB