Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Domu Kultury w Przecławiu www.dkprzeclaw.pl
Dom Kultury w Przecławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Domu Kultury w Przecławiu  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2021

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3.brak mapy serwisu

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strona została zrealizowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono w: luty 2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą oraz innych elementów strony.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Justyna Bieszczad mail: jbieszczad@dkprzeclaw.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 17 749 39 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada dwie kondygnacje parter i 1 piętro. Parter z 1 piętrem w głównym korytarzu łączy klatka schodowa wraz z windą. Parter z 1 piętrem  od strefy Sali widowiskowej łączy klatka schodowa.  Wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

 2.Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek użyteczności publicznej – Domu Kultury w Przecławiu, zlokalizowany jest przy ul. Zielonej 52, 39-320 Przecław, wraz z parkingiem (wjazd z boku budynku) od ulicy Zielonej.

Budynek posiada 6 wejść: 1 wejście główne, 2 wejście do kotłowni, 3 Kręgielnia, 4 wejście tył budynku – dostęp do sceny, 5 wejście balkon, 6 wyjście ewakuacyjne z Sali widowiskowej.

1 wejście – główne do budynku prowadzą schody 2 stopniowe od strony parkingu znajduje się po prawej stronie w raz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

2 wejście – do kotłowni z poziomu parkingu.

3 wejście – to osobne pomieszczenie w Domu Kultury w Przecławiu znajduje się od strony parkingu wejście z poziomu parkingu przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

4 wejście z 2 schodami– dojście do sceny wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

5 wejście – balkon wraz ze schodami.

6 wyjście ewakuacyjne z Sali widowiskowej – 2 schody wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
– dostosowane miejsca na widowni dla 3 osób niepełnosprawnych, wejście z 1 piętra,

– zaplecza (garderoby) i wejście na scenę od zaplecza sceny  dostosowane dla użytkowników z niepełnosprawnością,

– w budynku zastosowane są zastosowane są rozwiązania architektoniczne, środki techniczne które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

– w budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń,
– budynek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym,

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

– w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,

– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

– w budynku znajdują się 2 toalety dla osób niepełnosprawnych – parter i 1 piętro wyposażone w system alarmowy (wzywający o pomoc z toalety).

Udogodnienia:
– czytelny układ wejść do budynku,
– wejście z poziomu terenu,
– podjazdy dla niepełnosprawnych,
– opisane/ oznaczone pomieszczenia,
– łatwiejsza orientacja,
– obniżona lada recepcyjna,
– 1 winda,
– 2 klatki ewakuacyjne,
– zapewniono możliwość wejścia na scenę poprzez podjazd pochyły i schody dostępnemu z tyłu sceny,
– możliwość realizacji zajęć i dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,
– 2 toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z systemem alarmowym,
– 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
– widoczne oznaczenia wejść ewakuacyjnych.

Utrudnienia:
– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,
– toalety i prysznice w strefach przebieralni od sceny niedostosowane (brodzik).

 

raport dostepności DK

Kliknij w powyższy link…