Oferta Pracy – Instruktor Muzyki (wokal, nauka gry na gitarze i pianinie)

DYREKTOR Domu Kultury w Przecławiu

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO INSTRUKTORA MUZYKI

(wokal, nauka gry na gitarze i pianinie)

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Dom Kultury w Przecławiu

 1. Zielona 52

39-320 Przecław

Tel. 17 227 63 65

Miejsce pracy: Dom Kultury w Przecławiu

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymiar czasu pracy:

 • praca w godzinach 1200-2000
 • tygodniowa ilość godzin będzie uzależniona od liczby uczniów uczęszczających na zajęcia od września 2019 r.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – muzyczne lub pedagogiczne, udokumentowane ukończeniem odpowiednich kursów lub szkoleń muzycznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie,
 • dobrze widziane  doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

Zakres głównych zadań:

 • nauka śpiewu dzieci i młodzieży,
 • nauka gry na instrumentach muzycznych (gitara, instrumenty klawiszowe),
 • udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury w Przecławiu,
 • przygotowywanie uczniów do konkursów muzycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z załączonym cv
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

CV oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją, następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Instruktor, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO”,  potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:           

 • Dokumenty należy składać do dnia 14.08.2019 r., do godziny 15.00 w  Domu Kultury
  w Przecławiu, (parter -pokój nr 3) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Instruktor muzyki- nabór.
 • Dokumenty, które wpłyną do Domu Kultury w Przecławiu  po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego tylko z wybranymi Kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39- 320 Przecław.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Sabiną Piecuch pod adresem e-mail: spiecuch@przeclaw.org
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 ww. Rozporządzenia).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego Instruktora, do czasu wyłonienia kandydata ewentualnie do czasu zawarcia umowy o pracę z wyłoniona osobą lub do czasu zwrotu dokumentów po przeprowadzonym naborze.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a  także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy można odebrać osobiście w Domu Kultury
  w Przecławiu terminie 30 sierpnia 2019 r. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną odesłane aplikantowi lub komisyjnie zniszczone.

 

 

Elżbieta Augustyn – Gruszka

Dyrektor DK w Przecławiu

Post Author: JB