Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Przecławiu

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Przecławia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury

w Przecławiu

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1:1)

Zatrudnienie: stosunek pracy na czas określony na podstawie powołania na okres  3. lat

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Dom Kultury w Przecławiu

39-320 Przecław, ul. Zielona 52

 1. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1.Wymagania obowiązkowe:

 1. l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku obcokrajowca – dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie),

2) wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane wykształcenie kierunkowe, w tym m. in. zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna),

3) co najmniej 5 letni staż pracy,

4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności kulturalnej,

5) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi
w ust. 3. niniejszego ogłoszenia oraz wytycznymi określonymi w pkt. III.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,

2) predyspozycje menadżerskie, umiejętność kierowania zespołem, dyspozycyjność,

3) znajomość obsługi komputera,

4) mile widziana znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

5) wysoka kultura osobista,

6) prawo jazdy kat. B.

3.Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Przecławiu, napisany własnoręcznie,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (m.in. dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
5) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
6) pisemny, autorski program realizacji zadań  w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Domu Kultury w Przecławiu na lata 2020-2023, o którym mowa w art. 16 ust. 3e pkt 4 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194  (według wzoru znajdującego się w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2020 Burmistrza Przecławia z dnia
26 czerwca 2020 r. )
7) posiadane referencje,
8) oświadczenie kandydata:
a) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
b) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii

Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,
d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
e) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2019 r.

poz. 1440 z późn. zm.),
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE(RODO).

 1. Ogólny zakres zadań na stanowisku:

1) kierowanie działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej rozwoju,

2) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
3) planowe dysponowanie środkami budżetowymi jednostki, w tym prowadzenie polityki gospodarczo-finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
4) zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,

5) zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Przecławiu, ustalanie zasad polityki personalnej oraz dysponowanie funduszem płac,

6) wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, oraz reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz,
7) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
8) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
9) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
10) sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki,

11) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przecław, organizacjami pozarządowymi, Kołami Gospodyń, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
III. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych dokumentów.

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać
na adres:

Urząd Miejski w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7, w terminie do 20 lipca 2020 r.
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Przecławiu„.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w rozdziale I ust. 3 w punktach 1-3 oraz 6 i 8, powinny być podpisane własnoręcznie przez osobę zgłaszającą się do konkursu. Pozostałe dokumenty zaleca się złożyć

w formie kserokopii posiadanych oryginałów.

 1. Pozostałe informacje:
 2. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Przecławia powoła Zarządzeniem odpowiednią Komisję konkursową.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane
  do II etapu konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne)
  3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich nieodebrania
  w siedzibie urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

4.Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 21 dni po upływie terminu składania ofert.
5. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Domu Kultury w Przecławiu oraz Statut można uzyskać w siedzibie Domu Kultury w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Zielona 52,
pod nr telefonu: 17 227-63-65 lub 17 774-70-50, lub na stronie internetowej Domu Kultury  pod adresem:  www.dkprzeclaw.pl

 1. Osoba do kontaktu wskazana przez Organizatora: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39
  (dostępna w godzinach pracy urzędu).
  7. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, a także w siedzibie w Domu Kultury w Przecławiu.

Informacja o przetwarzaniu danych kandydatów w Konkursie na dyrektora Domu Kultury
w Przecławiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem danych osobowych jest  Burmistrz Przecławia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego7, 39-320 Przecław.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy pod adresem email:spiecuch@przeclaw.org,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Przecławiu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia ww.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w konkursie przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania
  w siedzibie Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Pliki do pobrania:

Konkurs-na-stanowisko-dyrektora-Domu-Kultury-w-Przecławiu


Źródło:

Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Przecławiu

 

Post Author: JB